اقامه نمازجمعه شهرستان شهریار توسط حجت الاسلام حیدری
نمازجمعه این هفته شهرستان شهریار توسط حجت الاسلام حیدری مدیرناحیه شهیداشرفی اصفهانی اقامه گردید
اقامه نمازجمعه شهرستان شهریار توسط حجت الاسلام حیدری
نمازجمعه این هفته شهرستان شهریار توسط حجت الاسلام حیدری مدیرناحیه شهیداشرفی اصفهانی اقامه گردید
جلسه هم اندیشی مسجد و مدرسه برگزارشد
جلسه هم اندیشی ائمه جماعات منتخب ومدیران مدارس در قالب طرح پیوند مسجد ومدرسه ناحیه شهید اشرفی اصفهانی برگزار شد
حکم امامت امام جماعت مسجد حجت بن الحسن عسگر(ع)
حکم امامت امام جماعت مسجد حجت بن الحسن عسگر(ع) اعطاء شد
جلسه آموزشی خدام مساجدبرگزارشد
جلسه آموزشی خدام مساجد ناحیه شهیداشرفی اصفهانی برگزار گردید